Zostań Klientem

Gaz ziemny, jak zostać klientem duon - opis krok po kroku

Gaz ziemny i jego zalety

Zmiana sprzedawcy

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

2. Zmiana sprzedawcy jest rejestrowana przez OSD i wchodzi w życie z rozpoczęciem nowego miesiąca gazowego.

3. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje Odbiorca.

4. Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy i zawiera umowę z nowym sprzedawcą.

5. Odbiorca lub nowy sprzedawca z upoważnienia Odbiorcy, informuje pisemnie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać:

  •   określenie stron nowej umowy sprzedaży,
  •   termin obowiązywania umowy,
  •   planowane ilości paliwa gazowego oraz moc umowną ,
  •   wyciąg z umowy dystrybucyjnej w przypadku, gdy odbiorca nie podpisał z nowym   sprzedawcą umowy kompleksowej

Informacja o zmianie sprzedawcy i podpisaniu nowej umowy sprzedaży musi zostać przekazana do OSD w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, od którego zmiana zostaje rejestrowana przez OSD.  

6. Odbiorca może dokonać zmiany sprzedawcy nie częściej niż dwa razy w ciągu roku gazowego.

7. Zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia (PWR) oraz grupa taryfowa, wg której rozliczane jest w OSD świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego dla danego Odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulegają zmianie.

8. W terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia o zmianie sprzedawcy OSD informuje dotychczasowego i nowego sprzedawcę o trwaniu procedury zmiany sprzedawcy.

9. W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego.

10. W przypadku układu pomiarowego uniemożliwiającego rejestracje danych odczyt może być opóźniony ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

11. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu urządzenia pomiarowego opisanego w punkcie 10 OSD dokonuje szacowania ilości paliwa na dzień zmiany sprzedawcy, wg wzoru:

                             VR=Vod+∆V*LD1/LD2
gdzie

        VR – wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy
        Vod – wskazanie układu pomiarowego w dniu odczytu przed dniem zmiany sprzedawcy.
        ΔV – zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.
        LD1 – liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy
        LD2 – liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami.

12. OSD przypisuje układ pomiarowo-rozliczeniowy danego odbiorcy do nowego sprzedawcy z dniem dokonania odczytu według punktów 9, 10, 11.

13. Wskazanie urządzenia pomiarowego na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego Odbiorcy.

14. Informacje o zaprzestaniu działalności dotychczasowy sprzedawca przekazuje niezwłocznie do OSD oraz do Zleceniodawcy Usługi Dystrybucji.

15. Przejęcie zobowiązań sprzedawcy następuje z początkiem doby gazowej rozpoczynającej miesiąc gazowy, w którym zaczyna obowiązywać nowa umowa sprzedaży :

  • wg wskazań urządzeń rejestrujących układu pomiarowego dla odbiorców wyposażonych w  układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające rejestrację danych,
  • wg algorytmu podanego w punkcie 11 dla odbiorców wyposażonych w układy pomiarowe uniemożliwiające rejestrację danych.