Zmiana sprzedawcy

1. Odbiorca przyłączony do systemu dystrybucyjnego OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Zmiana sprzedawcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. W celu zmiany sprzedawcy odbiorca wypowiada w całości lub w części umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy.
W przypadku gdy odbiorca odbiera paliwo gazowe na podstawie umowy kompleksowej zawartej z OSD, warunkiem zmiany sprzedawcy jest skuteczne wypowiedzenie całości lub części tej umowy kompleksowej i zrealizowanie przez odbiorcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy względem OSD.

3. Warunkiem zmiany sprzedawcy jest istnienie technicznych warunków świadczenia usług dystrybucji przez OSD, w szczególności określonych w pkt 11.3 IRESD.

4. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego. Warunkiem skuteczności zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez nowego sprzedawcę umowy dystrybucji z OSD i uzyskanie przez niego statusu ZUD, a także zawarcie przez nowego sprzedawcę z OSD umowy wykonawczej w zakresie umożliwiającym dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy. Zawarcie umowy wykonawczej powinno nastąpić najpóźniej z dniem zmiany sprzedawcy. Warunek ten nie jest konieczny do spełnienia jedynie w przypadku gdy w ramach procedury zmiany sprzedawcy odbiorca zawrze umowę kompleksową i będzie nabywał paliwo gazowe od OSD.

5. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla nowego sprzedawcy następuje najwcześniej od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. 

6. Z dniem zmiany sprzedawcy moc umowna przysługująca w punktach wyjścia do odbiorcy dotychczasowemu sprzedawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji procedury zmiany sprzedawcy przysługuje nowemu sprzedawcy lub odbiorcy. Jeżeli możliwa jest zmiana sprzedawcy bez zmniejszenia mocy umownych przysługujących dotychczasowemu sprzedawcy, może on zachować tą moc umowną.

7. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy
z odbiorcą.

8. Odczytu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego. Dane niezbędne do rozliczeń, OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.