Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

DUON Dystrybucja sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej DUON Dystrybucja sp. z o.o., są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych wiążących odbiorców z DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Obowiązek opracowania IRiESD przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

1) przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych
oraz gazociągów bezpośrednich;
2) wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
4) współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
5) przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

Kliknij, aby pobrać IRiESD obowiązująca od dnia 21.10.2019

 

Poniżej znajduje się informacja dotycząca obszarów rozliczeniowych ciepła spalania

Kliknij, aby pobrać ORSC