Rozwiązania dla PEC

Gaz - bardziej konkurencyjny od innych dostawców (liberalizacja rynku - zasada TPA)

Gaz może być tańszy. DUON może zaoferować korzystniejszą ofertę w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych. Rynek oraz przepisy unijne stworzyły warunki do nabywania gazu na zagranicznych rynkach poprzez transakcje giełdowe. Gaz nabywany na rynku spotowym jest tańszy i jest zachętą do intensyfikacji zawierania kontraktów na tzw. hubach. (hub – miejsce handlu gazem). Co ważne – gaz można kupić w konkretnym miejscu w Europie i przesłać go gazociągami należącymi do strony trzeciej. Kraje Unii Europejskiej przyjęły dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dla rynku wewnętrznego, które przewidują m.in. swobodny dostęp podmiotów gospodarczych do sieci nie będącej ich własnością. Umożliwia to zakupy gazu bezpośrednio u dostawców na rynkach europejskich. Powyższe działania mają na celu zwiększenie konkurencji po stronie pozyskiwania gazu lub energii elektrycznej i są powszechnie znane jako „zasada TPA" (ang. Third Party Access, czyli „dostęp trzeciej strony"). Liberalizacja polskiego rynku - faktyczna stopniowa demonopolizacja objawia się poprzez nowe połączenia systemu gazociągów w Polsce z systemami innych państw : czeskim w Cieszynie (poprzez budowę interkonektora) oraz rozbudowę połączenia systemów gazociągów w Lasowie, na granicy z Niemcami. Pozwala to zwiększyć możliwości pozyskania gazu ze źródeł alternatywnych w stosunku do zakupów krajowych. 

Ciepło wyprodukowane przez DUON dla PEC na bazie paliw ekologicznych

DUON realizuje projekty dedykowane pod konkretne potrzeby Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej poprzez wsparcie produkcji ciepła w źródle z zastosowaniem ekologicznych paliw gazowych. Paliwami w zależności od lokalizacji i specyfiki potrzeb PEC mogą być zarówno gaz ziemny sieciowy, gaz LNG (skroplony gaz ziemny) z własnych stacji regazyfikacji jak i biogaz. Ciepło wyprodukowane przez DUON jest podawane bezpośrednio do instalacji lub systemu PEC (ciepłowni). Rozliczenia za ciepło następują wyłącznie między DUON a PEC. Ciepło wyprodukowane na paliwie gazowym daje możliwości uniknięcia bądź złagodzenia restrykcyjnych obciążeń Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w zakresie EU ETS oraz IED. Parlament Europejski podejmuje inicjatywy celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery -  między innymi emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu.

Nowoczesną technologię - kotły gazowe, kogeneratory wraz z dostawą gazu

Nowoczesna technologia - kotły gazowe, kogeneratory wraz z dostawą gazu DUON umożliwia Przedsiębiorstwom Energetyki Cieplnej atrakcyjną współpracę poprzez dopasowanie oferty oraz inwestycji do specyfiki zagadnień konkretnych lokalizacji. DUON podejmuje działania celem dostaw gazu bądź wyprodukowania ciepła dla PEC na ekologicznym paliwie gazowym, przy czym DUON inwestuje w niezbędną infrastrukturę (kotły, kogeneratory, ekonomizery) celem zapewnienia rentowności przedsięwzięcia dla obydwu stron.