Projekty unijne

 

POIS.07.01.00-00-0026/16

 

 

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dostępu do tańszego (w stosunku do aktualnie stosowanych rozwiązań), niezawodnego źródła energii w postaci paliwa gazowego odbiorcom z obszaru gminy Krośniewice (która aktualnie jest terenem niezgazyfikowanym). Dla odbiorców przemysłowych niższa cena gazu oznacza obniżenie kosztów operacyjnych, a w rezultacie poprawę efektywności funkcjonowania i wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo dostaw, gwarantowane dodatkowo dzięki implementacji inteligentnych rozwiązań umożliwiających monitorowanie pracy sieci gazowej, ułatwia zarządzanie bieżącą działalnością produkcyjną, i eliminuje ryzyko np. nieoczekiwanych przestojów, generujących dla firmy poważne koszty.

Odbiorcy indywidualni również otrzymają możliwość korzystania z tańszego- w stosunku do gazu płynnego z butli bądź ze zbiorników nadziemnych- gazu na cele socjalno-bytowe. Niższe koszty gazu oznaczają zwiększenie kwoty dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego, możliwej do przeznaczenia na inne cele. To, jak również bezobsługowy charakter dostaw oraz ich stabilność i bezpieczeństwo wypłynie na zwiększenie komfortu życia odbiorców indywidualnych z terenu gminy Krośniewice.

Ważnym celem projektu jest również możliwość zmiany źródła energii wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe na cele grzewcze z mniej przyjaznego środowiskowo (np. węgiel czy olej opałowy) na gaz, który – po energii słonecznej – uznawany jest za najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania domów i mieszkań.

Reasumując, budowa sieci dystrybucji gazu na terenie gminy Krośniewice, przyczyni się - w średnim i długim okresie - do realizacji następujących celów:

 • wyeliminowane zostaną rozproszone, nisko sprawne urządzenia grzewcze, zasilane uciążliwymi dla środowiska paliwami stałymi i ciekłymi;
 • zmniejszą się koszty wytwarzania ciepła poprzez zastąpienie paliw płynnych gazem ziemnym;
 • wzrośnie lokalna niezależność energetyczna miejscowości objętych gazyfikacją;
 • zwiększy się atrakcyjność terenów objętych gazyfikacją dla ewentualnych inwestorów z branży rolno – przetwórczej oraz usługowo – turystycznej;
 • zwiększy się wartość terenów pod budownictwo indywidualno – rekreacyjne, dzięki pełnemu ich uzbrojeniu w media energetyczne.

Ważną zaletą gazu ziemnego jest również komfort i wygoda użytkowania. Kotłownie gazowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Ponadto nie występuje konieczność przerwania użytkowania na czas dostawy nowej partii paliwa jak ma to miejsce w przypadku węgla, propanu czy oleju opałowego. Również samo pomieszczenie kotłowni jest czyste i higieniczne, nie ma pyłu i popiołu.

Tak określone cele projektu wpisują się zarówno w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej), jak i w realizowany w ramach priorytetu VII w/w programu Cel Tematyczny 07 (Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej).

 

Planowane efekty

Efekt projektu w postaci dywersyfikacji źródeł oraz zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa dostaw gazu realizuje z kolei cel Priorytetu VII PO IŚ (Wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego kraju) oraz Priorytet inwestycyjny 7.e (Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych).

 

Wartość projektu

Całkowite koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją projektu obejmujące VAT = 9.715.770,07 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

Kwota pomocy = 4.775.023,75 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości

Obowiązek Informacyjny

 

POIS.07.01.00-00-0001/17

 

 

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu, zgodnym z celami działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii) jest budowa „inteligentnej” infrastruktury gazowej na terenach gmin Wieliszew i Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt pozwala na dywersyfikację dróg zaopatrzenia w gaz ziemny (gaz sieciowy dostępny dla klientów stosujących obecnie LNG) oraz likwiduje „wąskie gardło” w związku z przewidywanym zwiększeniem zapotrzebowania na gaz przez dotychczasowych klientów.

Celem pośrednim projektu, zgodnym z celami Osi priorytetowej VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W przypadku przedmiotowego projektu cel ten jest realizowany poprzez budowę sieci gazowej w formule „inteligentnej sieci”, której funkcje i właściwości pozwalają na szybką i efektywną reakcję na zakłócenia w dostawach oraz umożliwiają integrację działań uczestników rynku gazu w procesach przesyłu, dystrybucji, magazynowania i wykorzystania gazu.

Projekt wpisuje się również w cel ogólny Programu, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przedmiotowy projekt wpisuje się w cele Programu, gdyż poprzez budowę infrastruktury gazowej:

 • pozwoli na zastosowanie gazu jako surowca energetycznego na potrzeby grzewcze i inne, związane z prowadzoną przez podmioty gospodarcze działalnością, eliminując stosowanie na te cele innych, wysokoemisyjnych źródeł energii (węgiel, olej opałowy), a tym samym zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery;
 • podniesie konkurencyjność obszarów objętych projektem oraz działających na nich przedsiębiorców;
 • będzie wdrażać nowoczesne technologie smart grid, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz usprawniają funkcjonowanie infrastruktury gazowej.

 

Planowane efekty

Produktem inwestycji będzie stworzenie nowego lokalnego systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy, który staje się coraz popularniejszym źródłem energii. W procesie spalania gazu nie powstają stałe produkty spalania, takie jak popiół. Spalanie gazu charakteryzuje się najniższą emisją dwutlenku węgla spośród najczęściej stosowanych paliw, takich jak węgiel i olej opałowy. Jest on nietoksyczny i sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Poza wysokimi aspektami użytkowymi i ekologicznymi jest również jednym z najbardziej ekonomicznych paliw, ponieważ jest znacznie tańszy od innych nośników energii, za wyjątkiem węgla, który z kolei jest kłopotliwy w eksploatacji i zanieczyszcza środowisko.

 

Wartość projektu

Całkowite koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją projektu obejmujące VAT = 6.346.949,02 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

Kwota pomocy = 4.087.344,40 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości

Obowiązek InformacyjnyPOIS.07.01.00-00-0007/17

 

 

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu, zgodnym z celami działania 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii) jest budowa „inteligentnej” infrastruktury gazowej na niezgazyfikowanych terenach gmin zlokalizowanych na terenie powiatów: ostrowskiego i sokołowskiego.

Celem pośrednim projektu, zgodnym z celami Osi priorytetowej VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W przypadku przedmiotowego projektu cel ten jest realizowany poprzez budowę sieci gazowej w formule „inteligentnej sieci”, której funkcje i właściwości pozwalają na szybką i efektywną reakcję na zakłócenia w dostawach oraz umożliwiają integrację działań uczestników rynku gazu w procesach przesyłu, dystrybucji, magazynowania i wykorzystania gazu.

Projekt wpisuje się również w cel ogólny Programu, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Przedmiotowy projekt wpisuje się w cele Programu, gdyż poprzez budowę infrastruktury gazowej:

 • pozwoli na zastosowanie gazu jako surowca energetycznego na potrzeby grzewcze i inne, związane z prowadzoną przez podmioty gospodarcze działalnością, eliminując stosowanie na te cele innych, wysokoemisyjnych źródeł energii (węgiel, olej opałowy), a tym samym zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery;
 • podniesie konkurencyjność obszarów objętych projektem oraz działających na nich przedsiębiorców;
 • będzie wdrażać nowoczesne technologie smart grid, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz usprawniają funkcjonowanie infrastruktury gazowej.

 

Planowane efekty

Produktem inwestycji będzie stworzenie nowego lokalnego systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy, który staje się coraz popularniejszym źródłem energii. W procesie spalania gazu nie powstają stałe produkty spalania, takie jak popiół. Spalanie gazu charakteryzuje się najniższą emisją dwutlenku węgla spośród najczęściej stosowanych paliw, takich jak węgiel i olej opałowy. Jest on nietoksyczny i sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Poza wysokimi aspektami użytkowymi i ekologicznymi jest również jednym z najbardziej ekonomicznych paliw, ponieważ jest znacznie tańszy od innych nośników energii, za wyjątkiem węgla, który z kolei jest kłopotliwy w eksploatacji i którego użycie zdecydowanie bardziej zanieczyszcza środowisko.

 

Wartość projektu

Całkowite koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją projektu obejmujące VAT = 6.502.213,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

Kwota pomocy = 4.073.280,00 PLN

Zgłaszanie nieprawidłowości

Obowiązek Informacyjny