Jak właściwie użytkować instalację gazową?

Wed³ug G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 roku wydarzy³o siê w Polsce do 249 katastrof budowlanych, w tym 19 z nich spowodowa³ wybuch instalacji gazowej. Rok 2019 pokaza³, ¿e niewiele siê w tej kwestii zmieni³o. Tego typu wypadki zdarzaj¹ siê szczególnie czêsto w starym budownictwie, jak i domach jednorodzinnych, gdzie zaniedbywane s¹ cykliczne przegl¹dy.

Od czego zale¿y bezpieczeñstwo instalacji gazowej?

To, czy instalacja gazowa bêdzie bezpieczna dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców zale¿y od jej:

– zaprojektowania – m.in. przewody instalacji s¹ we w³aœciwy sposób poprowadzone i maj¹ odpowiednie œrednice, zaplanowano u¿ycie profesjonalnych i dopasowanych do potrzeb instalacji materia³ów;
– wykonania, m.in. gdy zastosowano wszystkie za³o¿enia projektu, u¿yto materia³ów, które zak³ada³ projekt czy w prawid³owy sposób wykonano po³¹czenia elementów instalacji;
– eksploatacji, m.in. w celu przebudowy instalacji zatrudniono specjalistów, wykonywano okresowe kontrole oraz konserwowano urz¹dzenia gazowe zgodnie z zaleceniami producenta.

Co wa¿ne, przed zamontowaniem urz¹dzenia gazowego nale¿y obowi¹zkowo zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. Znajduj¹ siê tam wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa.

Przeprowadzanie okresowych przegl¹dów instalacji gazowych

Okresowe kontrole instalacji gazowej powinny odbywaæ siê jednoczeœnie z kontrol¹ przewodów i kana³ów wentylacyjnych oraz spalinowych. To dlatego, ¿e bezpieczeñstwo mieszkañców gwarantuj¹ wszystkie poprawnie dzia³aj¹ce instalacje. Przegl¹dy s¹ wymagane zarówno w przypadku budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.

Kontrolê (jak i monta¿ urz¹dzeñ gazowych) przeprowadzaæ mo¿e tylko – jak podaje G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego – „osoba posiadaj¹ca uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjnej, jak i osoby posiadaj¹ce kwalifikacje wynikaj¹ce z przepisów o dozorze technicznym i energetyce”.

Podczas przegl¹du sprawdzana jest szczelnoœæ instalacji gazowej (szczególnie w miejscach szczególnie nara¿onych na usterki, jak z³¹cza przewodów, po³¹czenie z gazomierzami i urz¹dzeniami gazowymi oraz armatur¹). Wykonuje siê te¿ kontrolê dostêpu do zaworów i kurków, stê¿enia gazu w piwnicach i na górnych piêtrach oraz przejœæ przewodów przez œciany zewnêtrzne. Na koniec badany jest stan gazomierza i – tam gdzie one wystêpuj¹ – kontrola „junkersów” oraz podpisaniem sporz¹dzonego protoko³u.

Jak reagowaæ?

W momencie, gdy poczujemy ulatniaj¹cy siê gaz b¹dŸ mamy przypuszczenie, ¿e nast¹pi³o uszkodzenie instalacji gazowej, powinniœmy bezzw³ocznie wezwaæ pogotowie gazowe (korzystaj¹c z numeru telefonu znajduj¹cego siê na fakturze i szafce gazowej), a w przypadku zagro¿enia ¿ycia nawet stra¿ po¿arn¹. Zróbmy to równie¿ w sytuacji ca³kowitego spadku ciœnienia gazu i pamiêtajmy, ¿e w ka¿dej niepokoj¹cej sytuacji najwa¿niejszy jest szybki czas reakcji.

W sytuacji zagro¿enia nie mo¿na byæ biernym, ale te¿ wykonywaæ niebezpiecznych ruchów, takich jak w³¹czanie czy wy³¹czanie urz¹dzeñ elektrycznych oraz palenie otwartego ognia, papierosów, zapa³ek i zapalniczek.

Nale¿y otworzyæ okna i drzwi, zamkn¹æ dop³yw gazu tu¿ przed odbiornikiem, z którego nast¹pi³ wyp³yw, po czym szybko opuœciæ mieszkanie, pamiêtaj¹c przy tym, aby nie w³¹czaæ lub wy³¹czaæ oœwietlenia. Konieczne jest te¿ poinformowanie o sytuacji s¹siadów i nak³onienie ich do opuszczenia mieszkañ.