Bunkrowanie statków – dlaczego warto postawić na LNG?

Rosnące wymogi środowiskowe stanowią wyzwanie nie tylko dla energetyki i branży automotive, ale także dla transportu morskiego, którym realizowane jest 90% handlu zagranicznego i 40% wewnętrznego Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie krajów położonych nad Bałtykiem, gdzie normy dotyczące składu paliw są szczególnie restrykcyjne. Odpowiedzią na trudności firm frachtowych w obszarze ekologii jest skroplony gaz ziemny (LNG), którym od niedawna można bunkrować statki również w polskich portach, m.in. we współpracy z DUON Dystrybucja.

Bunkrowanie statków LNG

Paliwo spełniające rosnące wymogi

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) od lat 70-tych XX w. pracuje nad normami, które czynią transport morski i śródlądowy bardziej przyjaznymi dla środowiska. W 2006 r. w życie weszły regulacje, które ograniczają poziom siarki w paliwach do 3,5 g na 100 g substancji (czyli 3,5%m/m – stężenie procentowe masowe), który w 2020 r. zredukowano ponownie, tym razem do 0,5%m/m. Wyśrubowane limity mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód i atmosfery tlenkami siarki.

Co ciekawe, wymogi są jeszcze bardziej restrykcyjne dla Morza Bałtyckiego, które jest jednym z czterech tzw. obszarów SECA (Sulfur Emission Control Areas), gdzie norma zawartości siarki dla paliw wynosi obecnie tylko 0,1%m/m. Wyjątkowość Bałtyku w tym obszarze powoduje, że firmy frachtowe i armatorzy, których statki operują na tym akwenie, powinny rozważyć LNG jako podstawowe paliwo do napędzania swoich jednostek.

LNG w transporcie morskim ma duże znaczenie

DUON - współpracaNormy emisji spalin i zawartości siarki były kilkakrotnie zaostrzane w przeszłości, ale to jeszcze nie koniec zmian. W lutym 2021 r. IMO zorganizowała sympozjum, na którym omawiano postęp prac m.in. nad dostępnością paliw niskoemisyjnych, które umożliwią żegludze realizację celów zawartych w klimatycznym porozumieniu paryskim. Ta międzynarodowa umowa zakłada ograniczenie, do 2050 roku, całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim o co najmniej 50% w porównaniu z poziomem z 2008 r.

Tymczasem, rokrocznie transport morski emituje około 940 mln ton CO2, co stanowi około 2,5% światowej emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, jak wynika z badań przeprowadzonych przez IMO, do 2050 r. emisje związane z transportem morskim mogą dalej rosnąć nawet o 50-250%, jeśli nie zostanie ograniczone wykorzystanie paliw wysokoemisyjnych. Dlatego już w 2023 r. planowane jest ogłoszenie kolejnych celów i być może restrykcji. Choć na tym etapie trudno przewidzieć wyniki obecnych działań IMO, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z wykorzystaniem wysokoemisyjnych paliw do napędzania statków.

W tym kontekście LNG nabiera szczególnego znaczenia i ma duży potencjał, by stać się paliwem przyszłości. Tym bardziej, że jest to technologia już sprawdzona w praktyce i umożliwiająca spełnienie norm obecności siarki, a także znaczną redukcję emisji tlenków siarki i azotu, CO2 (do 20%) i pyłów zawieszonych (nawet do 60%). Warto podkreślić, że użycie LNG może nie tylko ułatwić działalność podmiotom związanym z transportem morskim, ale być kluczowym czynnikiem w realizacji globalnych celów ograniczenia emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.

Bunkrowanie statków z DUON Dystrybucja

Korzyści płynące z wykorzystania LNG w transporcie morskim potwierdza także unijna legislacja. Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do 2025 r., powinna zostać oddana do użytku odpowiednia liczba punktów bunkrowania LNG w europejskich portach morskich, a do 2030 r. w śródlądowych.

W Polsce terminale LNG są dopiero planowane w portach w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Tymczasem porty w Gdyni i Gdańsku zdołały już uzyskać status „zielonych portów” europejskiej sieci transportowej TEN-T. Wszystko dzięki możliwości bunkrowania statków za pomocą cystern samochodowych, których flotę posiada również spółka DUON Dystrybucja.

DUON Dystrybucja już od roku dostarcza LNG w celu bunkrowania m.in. do portów w Szwecji i na Litwie. W lutym 2021 r. spółka została wpisana także na listę dostawców paliwa do portów działających w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Dzięki czemu w najbliższej przyszłości będziemy mogli rozpocząć operacje bunkrowania także we Władysławowie, Ustce, Elblągu i na Helu.

Aby nawiązać z nami współpracę w zakresie bunkrowania statków – napisz lub zadzwoń. Nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Źródła:

  • https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/maritime_affairs_and_fisheries.html?root_default=SUM_1_CODED%3D02%2CSUM_2_CODED%3D0202&locale=pl
  • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wymagania-dotyczace-zawartosci-siarki-w-paliwie-zeglugowym-w-tym-18232832
  • https://www.portalmorski.pl/zegluga/47780-sympozjum-imo-dotyczace-alternatywnych-paliw-dla-zeglugi-o-niskiej-i-zerowej-emisji-dwutlenku-wegla
  • https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en
  • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/pierwsze-bunkrowanie-LNG-w-polskich-portach-6619.html

Przeczytaj również:

DUON dostarcza gaz do bunkrowania statków na terenie UE

LNG jako paliwo dla statków