Stopnie zasilania gazem. Kogo dotyczą? Na czym polegają?

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wiele firm testuje lub uaktualnia swoje plany Business Continuity. Analizowana jest dostępność środków produkcji, do niedawna dostarczanych przez podmioty zza wschodniej granicy oraz ryzyko wstrzymania przez Zachód importu paliw. Choć gazu nie zabraknie, to warto przeanalizować stopnie zasilania gazem, które mogą wpłynąć na działanie firm, w przypadku poważnego zmniejszenia podaży gazu. 

W obecnej sytuacji ograniczenia w dostępie do ropy, węgla i gazu mogą zostać wprowadzone w wyniku np. wypowiedzenia umowy SWIFT Rosji, co uniemożliwi zapłatę za gaz kupowany z terenu Federacji Rosyjskiej. Mogą wystąpić też np. w przypadku zniszczenia infrastruktury gazowej na terenie Ukrainy, co wpłynie na zakłócenia w dostawach gazu ziemnego do europejskiego systemu przesyłowego.

Jeśli dostępność do paliw ulegnie znacznemu pogorszeniu władze mogą wprowadzić tzw. stopnie zasilania. Kiedy może to nastąpić? Kto wprowadza stopnie zasilania oraz na czym one polegają? Piszemy o tym w dalszej części artykułu.

stopnie zasilania

Na czym polegają stopnie zasilania gazem?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do przygotowania planu ograniczeń dostaw gazu do swoich klientów. System ograniczania dostaw paliwa ma na celu utrzymanie zdolności przesyłowych gazu ziemnego na terenie kraju oraz ochronę szczególnie wrażliwych odbiorców.

Ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Następnie Operator Gazociągów Przesyłowych, którym jest firma GAZ-SYSTEM opublikuje na swojej stronie internetowej oficjalny komunikat, w którym zobowiązana jest poinformować uczestników rynku, jaki stopień zasilania obowiązuje na terenie kraju. Komunikat musi być również podany na antenie Programu I Polskiego Radia.

System dotyczy wszystkich odbiorców, którzy odbierają powyżej 710 kWh/h, za wyjątkiem np. klientów indywidualnych, szpitali, szkół i innych podmiotów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549). Niedostosowanie się do planu ograniczeń grozi karami finansowymi.

Stopnie zasilania gazem – kogo najszybciej obejmą ograniczenia?

Ujęte w planach ograniczenia określa się w tzw. stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego. Określone są one dla poszczególnych odbiorców oraz punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

Premia kogeneracyjna i premia gwarantowana

Dwanaście stopni zasilania gazowego:

(1.) Pierwszy stopień zasilania

Oznacza, że można pobrać tyle gazu, ile wynosi wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką dany odbiorca może pobrać zgodnie z umową w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

(2.) Drugi stopień zasilania

Odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką dany odbiorca pobierał w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, w okresie od 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan. Przy czym do średniej nie wlicza się dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę

Stopnie zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego (9.)

Określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym – zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania.

(10.) Dziesiąty stopień zasilania

Odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

(11.) Jedenasty stopień zasilania

Odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę z wyjątkiem odbiorców chronionych.

(12.) Dwunasty stopień zasilania

Odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w tym również niektórych rodzajów odbiorców chronionych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostępności gazu ziemnego i LNG, źródłach z których pozyskuje go DUON, albo masz pytania o stopnie zasilania, to zadzwoń pod numer (+48) 61 102 72 22 lub wypełniając formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w fioletowy prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie. 

Przeczytaj również:

Skąd bierzemy gaz LNG?