Audyt energetyczny – na czym polega i czy DUON może pomóc?

W epoce dekarbonizacji, walki z ociepleniem klimatu i rosnących cen energii, audyt energetyczny to określenie, które zyskuje na popularności. W tym artykule piszemy czym jest audyt energetyczny, na czym polega, kiedy trzeba, a kiedy warto go wykonać, a także o tym, jak DUON może pomóc firmom w tym obszarze.

Większość ludzi z audytem energetycznym spotyka się w kontekście badania sposobów zużycia energii przez budynki lub zespoły budynków. Ten rodzaj audytu opisuje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawa o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny budynku warto przeprowadzić przed termomodernizacją. Tego typu ekspertyza pomaga w ocenie, jaki zakres prac jest konieczny, aby modernizacja była nie tylko skuteczna, ale też opłacalna. Audyt energetyczny budynku jest cennym źródłem informacji dla inwestora i projektantów. Co więcej, jest obowiązkowy jeśli inwestor ubiega się o premię termomodernizacyjną, czyli pomoc państwa dla osób, które finansują  termomodernizację za pomocą kredytu bankowego, wynoszącą 20% wykorzystanej kwoty kredytu.

To tematyka szeroko opisywana przez specjalistyczne media budowlane. W tym artykule bardziej szczegółowo zajmiemy się bardziej obszernym zagadnieniem audytu energetycznego przedsiębiorstw.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny firmy polega na kompleksowym przeglądzie sposobu w jakim dane przedsiębiorstwo zużywa energię. Tego typu ekspertyza, w zależności od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa, może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Audyt powinien pokrywać  bowiem minimum 90 proc. całkowitego zużycia energii związanego z prowadzoną działalnością, wykorzystywanego zarówno w urządzeniach, jak i instalacjach, środkach transportu oraz budynkach. Celem audytu energetycznego jest poprawa efektywności energetycznej danej firmy albo zbadanie możliwości jej poprawy, co staje się coraz ważniejsze w kontekście wymogów prawnych i postępującej dekarbonizacji gospodarki.

Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny trzeba wykonywać cyklicznie, jeśli firma spełnia warunki dotyczące zatrudnienia lub warunki finansowe określone przez ustawę o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 r. Co do zasady z obowiązku zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy zgodnie definicją zawartą w ustawie prawo przedsiębiorców z dn. 6 marca 2018 r.

W skrócie, audyt powinni przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • odnotowali średnioroczną liczbę pracowników w wielkości 250 lub większą, albo;
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług lub w wyniku prowadzonych operacji finansowych przekraczający 50 mln EUR lub suma bilansu ich aktywów sporządzona na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln EUR.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego zwolnione są firmy, które posiadają system zarządzania energią zgodny z polską normą ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS, jeśli w ramach tych systemów prowadzona audyt energetyczny danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z interpretacją Urzędu Regulacji Energetyki (URE) system musi być wdrożony i certyfikowany przez odpowiednie podmioty. Audytu nie muszą wykonywać firmy powiązane z grupami kapitałowymi, pod warunkiem, że same nie przekroczą warunku zatrudnieniowego oraz finansowego.

Firmy, które przeprowadzą audyt energetyczny muszą, w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu, złożyć zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), do którego należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, które wynikają z audytu. Ekspertyzę należy przechowywać w celach kontrolnych przez okres 5 lat.

Jak wygląda audyt energetyczny firmy?

Sposób przeprowadzenia audytów energetycznych opisuje norma PN-EN 16247, która podaje zasady opracowania dla wszystkich rodzajów audytów energetycznych. Według normy na audyt składają się wszystkie czynności związane z diagnostyką gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, które obejmują badania, oceny i analizy, których rodzaj i zakres jest zależny od wielkości i charakteru działalności danej firmy. 

Audyt energetyczny powinien być zakończony raportem z audytu, który powinien zawierać syntetyczną ocenę oraz propozycję działań usprawniających gospodarkę energią w przedsiębiorstwie.Na proces przeprowadzenia audytu energetycznego powinno składać się wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza oraz raport prezentowany na spotkaniu końcowym. 

Norma w sposób szczególny zwraca uwagę na współpracę pomiędzy audytorem a przedsiębiorstwem, co objawia się m.in. szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi sposobów przeprowadzenia spotkań i wizyty wstępnej. Ważne są też czynności w terenie. Audyt powinien bowiem zostać opracowany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii.

W raporcie z audytu audytor powinien zawrzeć zalecenia zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, przy czym powinny to być nie tylko środki inwestycyjne. W zaleceniach powinny się znaleźć również  te związane z użytkowaniem budynków i systemów technicznych (np. wymiana, modyfikacja lub dodanie wyposażenia lub wytyczne dla personelu poprawiające utrzymanie energii).

Jak widać audyt, to złożona, a co za tym idzie także kosztowna procedura. Dlatego warto sprawdzić, czy ma on sens. Jeśli chciałbyś porozmawiać o transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, zadzwoń do nas pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisz email na info@duon.pl. Śledź też nasz blog. O tym jak DUON może pomóc w audytach energetycznych potrzebnych do zmiany źródła z węgla na gaz, opowiemy szczegółowo w kolejnych artykułach. Warto, tym bardziej, że w niektórych przypadkach możemy koszt audytu wziąć na siebie. 

Natomiast o tym jak DUON może pomóc w audytach potrzebnych do zmiany źródła z węgla na gaz opowiemy w kolejnych artykułach

Źródła:
https://zae.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/1.-Audyt-energetyczny-przedsi%C4%99biorstwa-wg-PN-EN-16247.pdf
https://www.kape.gov.pl/page/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
https://www.kape.gov.pl/page/biale-certyfikaty
https://wysokienapiecie.pl/26140-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-kiedy-jest-obowiazkowy-co-ma-zbadac
https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/50696-kiedy-nalezy-przeprowadzic-audyt-energetyczny
https://wysokienapiecie.pl/26140-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-kiedy-jest-obowiazkowy-co-ma-zbadac
https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2019/audyt-energetyczny

Kategorie
Dla firmy
Tagi
audyt energetyczny