Audyt energetyczny – na czym polega i czy DUON może pomóc?

W epoce dekarbonizacji, walki z ociepleniem klimatu i rosnących cen energii, audyt energetyczny to określenie, które zyskuje na popularności. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest audyt energetyczny – nazywany też audytem efektywności energetycznej – na czym polega, kiedy trzeba, a kiedy warto go wykonać, a także o tym, jak DUON może pomóc firmom w tym obszarze.

Większość ludzi z audytem energetycznym spotyka się w kontekście badania sposobów zużycia energii przez budynki lub zespoły budynków. Ten rodzaj audytu opisuje ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawa o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny budynku warto przeprowadzić przed termomodernizacją. Tego typu ekspertyza pomaga w ocenie, jaki zakres prac jest konieczny, aby modernizacja była nie tylko skuteczna, ale też opłacalna. Audyt energetyczny budynku jest cennym źródłem informacji dla inwestora i projektantów. Dokumenty audytowe dołącza się do wielu wniosków o dofinansowanie lub kredyt z programów europejskich czy krajowych. Audyt będzie więc obowiązkowy, jeśli inwestor ubiega się np. o premię termomodernizacyjną, czyli pomoc państwa dla osób, które finansują termomodernizację za pomocą kredytu bankowego, wynoszącą 20% wykorzystanej kwoty kredytu. 

Szczególnym rodzajem audytu efektywności energetycznej jest audyt wykonywany na potrzeby wniosku o przyznanie tzw. białych certyfikatów. Dzięki tym świadectwem inwestor może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Więcej o całym systemie i regułach obrotu certyfikatami piszemy w artykule „Białe certyfikaty – efektywność się opłaca”.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny firmy polega na kompleksowym przeglądzie sposobu, w jakim dane przedsiębiorstwo zużywa energię. Tego typu ekspertyza, w zależności od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa, może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Audyt powinien pokrywać minimum 90% całkowitego zużycia energii związanego z prowadzoną działalnością, wykorzystywanego zarówno w urządzeniach, jak i instalacjach, środkach transportu oraz budynkach. Celem audytu energetycznego jest poprawa efektywności energetycznej danej firmy albo zbadanie możliwości jej poprawy, co staje się coraz ważniejsze w kontekście wymogów prawnych i postępującej dekarbonizacji gospodarki.

Obowiązkowy audyt energetyczny – kto musi go przeprowadzić?

Audyt energetyczny trzeba wykonywać cyklicznie, jeśli firma spełnia warunki dotyczące zatrudnienia lub warunki finansowe określone przez ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Co do zasady z obowiązku zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy zgodnie definicją zawartą w ustawie prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r.

W skrócie, audyt energetyczny powinni przeprowadzić przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • odnotowali średnioroczną liczbę pracowników w wysokości 250 lub większą albo
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług lub w wyniku prowadzonych operacji finansowych przekraczający 50 mln euro lub suma bilansu ich aktywów sporządzona na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro.

Przedsiębiorstwa, które przeprowadzą audyt energetyczny, muszą w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu złożyć zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), do którego należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, które wynikają z audytu. Ekspertyzę należy przechowywać w celach kontrolnych przez okres 5 lat.

Kto nie ma obowiązku wykonywania audytu energetycznego?

Z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego zwolnione są firmy, które posiadają system zarządzania energią zgodny z polską normą ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS, jeśli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z interpretacją URE system musi być wdrożony i certyfikowany przez odpowiednie podmioty. Audytu nie muszą wykonywać firmy powiązane z grupami kapitałowymi pod warunkiem, że same nie przekroczą warunku zatrudnieniowego oraz finansowego.

Jak wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Sposób przeprowadzenia audytów energetycznych opisuje norma PN-EN 16247, która podaje zasady opracowania dla wszystkich rodzajów audytów energetycznych. Według normy na audyt składają się wszystkie czynności związane z diagnostyką gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, które obejmują badania, oceny i analizy, których rodzaj i zakres jest zależny od wielkości i charakteru działalności danej firmy. 

Na proces przeprowadzenia audytu energetycznego powinny składać się: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza oraz raport prezentowany na spotkaniu końcowym. Audyt energetyczny należy zakończyć raportem z audytu, który powinien zawierać syntetyczną ocenę oraz propozycję działań usprawniających gospodarkę energią w przedsiębiorstwie. 

Norma w sposób szczególny zwraca uwagę na współpracę pomiędzy audytorem a przedsiębiorstwem, co objawia się m.in. szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi sposobów przeprowadzenia spotkań i wizyty wstępnej. Ważne są też czynności w terenie. Audyt powinien zostać opracowany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii.

W raporcie z audytu audytor powinien zawrzeć zalecenia zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, przy czym powinny to być nie tylko środki inwestycyjne. W zaleceniach powinny się znaleźć również te związane z użytkowaniem budynków i systemów technicznych (np. wymiana, modyfikacja lub dodanie wyposażenia lub wytyczne dla personelu poprawiające utrzymanie energii).

Jak widać, audyt to złożona, a co za tym idzie – także kosztowna – procedura. Dlatego lepiej sprawdzić, czy warto go przeprowadzić. W niektórych przypadkach koszt audytu DUON może wziąć na siebie – warto sprawdzić taką opcję

Jeśli chciałbyś porozmawiać o transformacji energetycznej przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, zadzwoń do nas pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisz e-mail na info@duon.pl. Śledź też nasz blog. O tym, jak DUON może pomóc w audytach energetycznych potrzebnych do zmiany źródła z węgla na gaz, opowiemy szczegółowo w naszych artykułach.

Przeczytaj również:

Opłata mocowa na 2024 r. – idą podwyżki. Jak zabezpieczyć swoją firmę?

Kredyt ekologiczny – nawet 70 proc. dotacji bezzwrotnej na transformację energetyczną

Transformacja energetyczna – czy gaz nadal będzie paliwem przejściowym?

Dyrektywa MCP: terminy, kary, wymagania

Kategorie
Dla firmy
Tagi
audyt energetyczny