Jak otrzymać dotacje do inwestycji w kogenerację?

Pozyskiwanie dofinansowania przypomina polowanie. Zdobycz kryje się w gąszczu przepisów i w dodatku nieustannie zmienia położenie. Nie inaczej jest w przypadku programów wspierających inwestycje gazowe. Gdzie pozyskać dodatkowe środki na modernizację instalacji energetycznej, zmianę paliwa i technologii wykorzystywanych do zasilania przedsiębiorstwa? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Przedsiębiorcy stają przed nie lada wyzwaniem związanym z transformacją energetyczną. Przepisy unijne, ceny paliw i preferencje konsumentów, każą ograniczać poziomy emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i pyłów zawieszonych. W praktyce oznacza to zmiany w obszarze zasilania, które zwiążą się ze znacznymi inwestycjami w nowe instalacje i technologie. Skąd czerpać na to środki?
Okazuje się, że przedsiębiorstwa inwestujące z transformację energetyczną w najbliższej przyszłości mogą liczyć na pożyczki preferencyjne i dotacje z wielu źródeł. Dostępne mają być środki krajowe (NFOŚiGW, WFOŚiGW) oraz unijne (program FEnIKS, Fundusz modernizacyjny, programy regionalne).
W obszarze energetyki przemysłowej chętnie wspierane będą np. projekty związane z wysokosprawną kogeneracją, które mogą liczyć na finansowanie przez cały okres obecnej alokacji dotacji – czyli do końca 2027 r. Dla porównania projekty dotyczące samych sieci gazowych będą wspierane maksymalnie do końca 2025 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kogeneracji przeczytaj nasz artykuł „Kogeneracja czym jest i jak otrzymać dopłaty?”

Return on investment and growing savings income concept

Ile można dostać?

Maksymalny poziom dotacji lub pożyczki preferencyjnej zależy przede wszystkim od limitu wsparcia w danym programie i wielkości wnioskodawcy. Limity są różne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  A kwalifikacja, do poszczególnych segmentów, zależy od wielkości zatrudnienia, rocznego obrotu i sumy bilansowej.

Znaczenie mają liczne czynniki wśród których warto wymienić choćby region w jakim następuje inwestycja, jej rodzaj (budowa instalacji, czy przebudowa), wybraną technologię, moc instalowanych urządzeń, czy planowaną średnią roczną produkcję energii, czy tzw. kosztów kwalifikowanych projektu. Liczba i stopień skomplikowania zależności mogą przyprawić o zawrót głowy, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy. Warto się jednak wysilić, bo wysokość przyznanych bezzwrotnych dotacji (nawet do 50% kosztów kwalifikowanych) lub preferencyjnych pożyczek, można liczyć w milionach złotych. W dodatku, w przypadku pożyczek,  beneficjenci mogą otrzymać umorzenia lub premie wynoszące do 40% kosztów kwalifikowanych, w zależności od warunków konkretnego programu

Koszty kwalifikowane i efekt zachęty

Koszty kwalifikowane to koszty objęte wsparciem w danym programie/konkursie, wskazane w jego dokumentacji, niezbędne do osiągnięcia jego celów i mieszczące się w określonych ramach czasowych. Co do zasady koszty powinny być poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy pomoc publiczna powinna wywoływać tzw. efekt zachęty, czyli wpływać na postępowanie beneficjenta. Rozpoczęcie inwestycji przed złożeniem wniosku może oznaczać, że dofinansowanie nie wpłynęło na zmianę postępowania, czyli nie nastąpił efekt zachęty i dofinansowanie się nie należy. Warto zwrócić na to uwagę, bo ten szczegół może pozbawić nas sporych pieniędzy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji to m.in. podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek innego zobowiązania, które uczyni inwestycję nieodwracalną.

Dofinansowanie kogeneracji i zmiany paliwa na gaz

Przedsiębiorstwa, które w ramach transformacji energetycznej zdecydują się na przejście na paliwo gazowe oraz wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji będą mogły liczyć na dofinansowanie z 3 głównych źródeł:

  • Fundusz Modernizacyjny (program planowany) – finansowany ze środków unijnych, obejmujący całą Polskę, w ramach którego przedsiębiorcy otrzymają dotacje i/lub pożyczki finansujące 50% lub 100% inwestycji
  • NFOŚiGW (program planowany) – finansowany ze środków krajowych, które trafią do przedsiębiorców w formie pożyczki, i które można wykorzystać do pokrycia nawet 85% wartości inwestycji. Beneficjent może liczyć na umorzenie nawet do 10% przyznanych środków.
  • WFOŚiGW. Mazowsze i Dolny Śląsk (konkurs aktywny) – regionalne programy finansowane z środków krajowych, zapewniające pożyczki na pokrycie 100% wartości inwestycji. Możliwe umorzenie nawet do 35% przyznanych środków.W tych technologiach nośnikiem ciepła produkowanym w kogeneracji głównie jest para wodna.</li

Fundusz Modernizacyjny – programy

W ramach Funduszu Modernizacyjnego planuje się uruchomienie 4 programów:

  • program Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu – program przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii o zainstalowanej mocy nie mniejszej niż 50MW, którzy mogą liczyć na wsparcie budowy i przebudowy instalacji kogeneracyjnej zasilanej np. gazem, przyłącza gazowego, przyłącza do cieplnej sieci publicznej lub magazynu energii. W ramach programu można otrzymać pożyczkę na sfinansowanie 100% kosztów inwestycji (do 300 mln zł) i/lub dotację nawet do 50% kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku nie więcej niż 30% ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym może zostać wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.
  • program  Kogeneracja Powiatowa – program skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujących projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zainstalowanej mocy cieplnej poniżej 50MW. Cele są podobne do tych opisanych w programie Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu. Forma wsparcia to pożyczka preferencyjna do 100% kosztów kwalifikowanych wynosząca od 1-100 mln zł i/lub dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale min. 1 mln zł.
  • program  Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej – program przeznaczony dla przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którzy mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej (z wyłączeniem termomodernizacji i remontów). W tym przypadku przewiduje się pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych (10-300 mln zł) oraz premię 15%.
  • program  Przemysł energochłonny – dekarbonizacja – program dla przedsiębiorców posiadających instalację objętą systemem handlu emisjami, którzy mogą otrzymać środki na przekształcenie procesów technologicznych i jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii (np. budowę instalacji zasilanych gazem ziemnym zastępujących instalacje węglowe). W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie pożyczki na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych (min. 10 mln zł) oraz premii nawet do 40% wartości pożyczki, która jest zależna od poziomu zmniejszenia emisji CO2.

Programy Funduszów Ochrony Środowiska

W ramach NFOŚiGW uruchomiony zostanie program:

  • program  Energia Plus – skierowany do przedsiębiorców, którzy będą chcieli finansować projekty związane z efektywnością energetyczną, ograniczyć lub wyeliminować szkodliwe emisje w źródłach spalania o mocy powyżej 1MW lub związane z działalnością przesyłową, albo utworzyć nowe źródła energii cieplnej i elektrycznej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę na 15 lat w wysokości 0,5-300mln zł pokrywającą do 85% kosztów kwalifikowanych oraz umorzenie do 10% jej wartości, ale nie więcej niż 1 mln zł. Nabór planowany jest na drugi kwartał 2022 r.

Do tego można brać udział w programach regionalnych, prowadzonych przez WFOŚiGW. Aktualnie prowadzone są 2 takie programy dla regionów mazowieckiego i dolnośląskiego:

  • program  „Zadania z zakresu ochrony powietrza” OA-P1 – program skierowany do jednostek samorządu, osób prawnych, os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego i wspólnot mieszkaniowych realizujących inwestycje na terenie Mazowsza, które mogą otrzymać pożyczkę na 10 lat do 100% kosztów kwalifikowanych i umorzenie 10-25% (przedsiębiorcy) i 20-35% (samorządy i ich spółki), na sfinansowanie projektów związanych z modernizacją źródeł ciepła lub zakup urządzeń, materiałów lub przeprowadzenie robót niezbędnych do budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych/gazowych. Nabór do programu jest ciągły.
  • program  „OA – Ochrona Atmosfery” – organizowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu skierowany do jednostek samorządu, państwowych jednostek budżetowych, osób prawnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych i rolników, którzy mogą otrzymać dofinansowanie projektów związanych ze zmniejszeniem emisji szkodliwych pyłów i gazów lub ograniczaniem niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz przyrodniczo chronionych. Uczestnicy programu mogą otrzymać pożyczkę do 85% wartości kosztów kwalifikowanych i możliwością umorzenie 25% kosztów zadań związanych z wymianą lub modernizacją źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej. Nabór do programu jest ciągły.

Wybór odpowiedniego programu, dokonanie formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania, zdobycie wycen instalacji to duże wyzwanie. Warto skorzystać przy tym z pomocy doświadczonych specjalistów. Jeśli zastanawiasz się nad pozyskaniem dofinansowania do swojej instalacji energetycznej, zadzwoń do naszych konsultantów pod numer telefonu (+48) 61 102 72 22 lub wypełnij formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w fioletowy prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie.

Przeczytaj również:

Czy LNG jest dla Ciebie – zrób Uproszczony Scoring Energetyczny