Prace ziemne w okolicach gazociągów

Jak wykonywać prace ziemne wokół gazociągów?

Prace ziemne są szeregiem wykonywanych robót, w wyniku których powstają różnego rodzaju budowle podziemne, fundamenty budowli nadziemnych bądź instalacje podziemne. Przystępując do realizacji planowanej inwestycji należy pamiętać o szeregu zasad, aby przebiegały one bezpiecznie i nie stwarzały zagrożenia dla funkcjonującej w ich obrębie społeczności. Szczególnie, jeśli wiemy, że w okolicy biegną gazociągi powinniśmy wykazać się ostrożnością i konsekwentnie przestrzegać określonych norm.

1. PROWADZENIE PRAC ZGODNIE Z PROJEKTEM

Najważniejszą zasadą jest projekt określający położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót, a także wyniki badań geologicznych gruntu. Są tam również ustalone przez projektanta odległości, które trzeba zachować od istniejącej już instalacji gazowej. Warto jednak ustalać je w porozumieniu z DUON, a nawet poprosić o nadzorowanie prac w obrębie sieci przez naszego pracownika. W celach zachowania maksimum bezpieczeństwa można wykonać także przekopy kontrolne.

2. WYGRODZENIE TERENU

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze, które pomogą także pracownikom wykopu. W miejscach, w których powstały zagłębienia w terenie, a są dostępne dla osób niezatrudnionych, należy ustawić balustrady. Składają się one z deski krawężnikowej i bariery, o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Powinny być one zaopatrzone również w czerwone światło ostrzegające, szczególnie na czas zmierzchu i nocy. W niektórych przypadkach wykop należy szczelnie zakryć i odgrodzić go balustradami z taśm lub lin. Muszę one mieć taką samą wysokość i odległość jak w przypadku wcześniej wspomnianych barier. Dzięki temu żaden z przechodniów nie wpadnie do środka. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

3. RĘCZNE PROWADZENIE PRAC ZIEMNYCH

W najbliższym sąsiedztwie instalacji gazowych prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż ciężki sprzęt zmechanizowany może uszkodzić i rozszczelnić instalację. Ponadto, trzeba zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Prace ziemne należą do prac, które należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie.

4. UŻYCIE SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO

W przypadku wykorzystywania przy pracach ziemnych sprzętu zmechanizowanego sposób jego użytkowania musi być zgodny ze stanowiskową instrukcją obsługi. Osoba, która go obsługuje musi być w tym zakresie przeszkolona i posiadać odpowiednie uprawnienia. Należy pamiętać, że operator koparki ma ograniczone pole widzenia, dlatego musi być on wspierany i kierowany przez pracowników znajdujących się na zewnątrz. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,60 m, dlatego przed rozpoczęciem prac warto sobie ten teren dodatkowo wyznaczyć. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

5. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU

Każde wgłębienie w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.

Podczas wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych najczęściej stosuje się obudowę ścian wykopu w postaci elementów poziomych. Obecnie zamiast obudów drewnianych stosuje się stalowe obudowy płytowe. Umożliwiają one wykonywanie wąskoprzestrzennych wykopów o praktycznie dowolnej głębokości. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście/wejście (schodnie) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Studzienki należy zabezpieczać trwałymi, wytrzymałymi i właściwie przymocowanymi nakryciami. Każdorazowe rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu zabezpieczeń wykopu, w tym głównie obudów ścian lub nachylenia skarp.

6. ODPOWIEDNIE SKŁADOWANIE UROBKU

Aby prace wewnątrz wykopu mogły być bezpiecznie przeprowadzane urobek musi być składowany w określonej odległości. Nie może być ona mniejsza niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane, a obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. W przypadku gdy ściany wykopu nie są obudowane zabronione jest składowanie urobku w strefie klina naturalnego gruntu.

7. ZAKOŃCZENIE ROBÓT

Po wykonaniu pracy należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót ziemnych przez kierującego zespołem pracowników, który to podejmuje decyzję o możliwości zasypania wykopu. Przy zasypywaniu wykopu należy dążyć do osiągnięcia stanu pierwotnego. Nie należy nigdy zasypywać wykopu za pomocą gruntów zawierających duże grudy ziemi czy kamieni, ani ziemią zamarzniętą, gdyż może wpłynąć to negatywnie na istniejące wcześniej instalacje.

Prace ziemne są bardzo ważnym elementem realizacji inwestycji. Nie są one łatwym zadaniem w szczególności, gdy prowadzone są w obrębie istniejących już instalacji gazowych. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie ich zgodnie z planem budowy. Niemniej istotne są zasady dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia terenu oraz wykopu, sposobu wykonywanych robót, a także odpowiedniego składowania urobku. Niezastosowanie się do tych przepisów może być bardzo niebezpieczne nie tylko dla osób wykonujących pracę, ale także dla osób postronnych ze społeczności, w której przeprowadzana jest inwestycja.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Audyt energetyczny – na czym polega i czy DUON może pomóc?