Premia kogeneracyjna – co zrobić, aby ją otrzymać?

Wsparcie dla kogeneracji – co zrobić, aby je otrzymać?

Dzięki kogeneracji możemy energię wykorzystać dużo bardziej efektywnie, a tym samym zmniejszyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Rządzący promują to rozwiązanie i proponują przedsiębiorcom dofinansowania do wyprodukowanej energii elektrycznej w postaci premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej. O którą z nich możemy się ubiegać? Jakie warunki należy spełnić oraz co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Jaka jest wysokość premii?

Czym jest system wsparcia dla kogeneracji?

System wsparcia został wprowadzony z początkiem 2019 roku i jest skutkiem ustawy z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Polega na dopłacie do wytworzonej i wprowadzonej do sieci energetycznej energii elektrycznej Wyróżniamy trzy rodzaje premii przyznawane na podstawie spełnienia określonych kryteriów. Wytwórca może otrzymać dopłatę, jeśli:

 • jego jednostka kogeneracji spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii.
 • nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – nie dotyczy urządzeń o mocy poniżej 1 MW i zasilanych gazem z odmetanowania kopalń.

Co istotne – wsparcie w każdym przypadku udzielane jest na okres 15 lat.

PREMIA KOGENERACYJNA

Kogo dotyczy:
Wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej przyznawane jest do instalacji pod warunkiem efektywnego wytwarzania, wprowadzania do sieci i sprzedawania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Dotyczy to jednostek nowych i znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Jeśli procent ciepła wprowadzanego do publicznej sieci ciepłowniczej jest mniejszy niż 70, to odpowiednio zmniejsza się wartość premii. Ten rodzaj dopłat dotyczy najczęściej średnich zakładów produkcyjnych (np.: mleczarskich, mięsnych, budowlanych), ale także w jej zakres wchodzą zakłady ogrzewania miast.

Zobacz film, jakie działania należy podjąć ubiegając się o premię kogeneracyjną

Procedury:
Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić odpowiednie procedury:

 • Przed przystąpieniem do aukcji należy wystąpić do Prezesa URE o wydanie decyzji o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Wniosek podlega ocenia formalnej, a decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni.
 • Należy uiścić wymaganą kaucję (wysokość: 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej).
 • Po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do udziału w aukcji i w okresie ważności należy złożyć ofertę, która „wygra” w aukcji. Oferta ta określa wysokość premii jakie przedsiębiorstwo chce otrzymać do każdej MWh energii. Nie może ona jednak przekroczyć wartości referencyjnej określonej w rozporządzeniu. W roku 2021 wynosi ona 160,70 zł.
 • Nie można rozpocząć prac dotyczących budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji wcześniej niż po dniu wygrania aukcji.
 • W trakcie budowy albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji należy zainstalować wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.
 • Należy wytworzyć po raz pierwszy energię elektryczną w jednostce kogeneracji, zależnie od rodzaju wykorzystywanego paliwa, odpowiednio w terminie 48 lub 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
 • Należy uzyskać koncesję bądź zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo wpis bądź zmianę wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Aukcja może pozostać nierozstrzygnięta, jeśli żaden z podmiotów nie spełni warunków.

Wysokość premii:
Wartość referencyjna, której nie może przekroczyć oferta złożona na aukcji wynosi 160,70 zł/MWh dla kogeneracji opalanej paliwami gazowymi w odniesieniu do nowych jednostek.

PREMIA GWARANTOWANA

Kogo dotyczy:
W celu otrzymania premii gwarantowanej należy przystąpić do naboru wniosków o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, który jest prowadzony w trybie ciągłym. Ten rodzaj dofinansowania dotyczy przede wszystkim małych jednostek kogeneracji – wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW.

Wyjątkami są dopłaty do wytworzonej energii elektrycznej w istniejącej lub zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. W tym przypadku musi być ona opalana metanem ujmowanym w kopalniach. Jest to instrument głównie dla małych zakładów (mięsnych, mleczarskich), ale także dla małych suszarni plonów oraz szklarni.

Premia gwarantowana jest najprostszą formą wsparcia. Zakłada ona dopłatę do każdej wytworzonej MWh energii. Ciepło i prąd nie muszą być wprowadzane do sieci publicznych, a co za tym idzie, przedsiębiorstwo może je zużyć w całości na swoje potrzeby. Ponadto atutem tego systemu premii jest to, że można się z niego wycofać.

Zobacz film, jakie działania należy podjąć ubiegając się o premię gwarantowaną

Procedury:
Aby otrzymać premię gwarantowaną trzeba przejść przez pewne procedury.

 • Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o uzyskanie promesy koncesji celem potwierdzenia tak zwanego „efektu zachęty”.
 • Następnie można przystąpić do budowy instalacji kogeneracyjnej.
 • Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej składa do Prezesa URE wniosek, po rozpatrzeniu którego, podjęta zostaje decyzja o dopuszczeniu do systemu premiowego. Aby wniosek mógł być rozpatrzony pozytywnie, łączna moc zainstalowana elektryczna jednostek kogeneracji nie może w przekroczyć w danym roku kalendarzowym wartości określonej dla tego roku przez Ministra Klimatu i Środowiska w odpowiednim rozporządzeniu.
  Wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej wytwórca składa w terminie 60 dni od dnia:
  – uzyskania lub zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
  – wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej

Końcem tego procesu jest złożenie wniosku o wypłatę premii. Premia, w wysokości określonej dla roku przystąpienia do systemu, wypłacana jest przez cały okres wsparcia to jest 15 lat i jest waloryzowana jedynie o wskaźnik inflacji.

Wysokość premii gwarantowanej:
W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla:

 • nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi wynosi 148,49 zł/MWh.
 • zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh.
 • istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej paliwami gazowymi, wynosi 28,78 zł/MWh
 • istniejącej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi 32,76 zł/MWh.

PREMIA KOGENERACYJNA INDYWIDUALNA

Kogo dotyczy:
Nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy ponad 50 MW w wyniku wygranego naboru mogą uzyskać wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej indywidualnej. Jest to instrument skierowany do elektroenergetyki zawodowej.

Procedury:
Aby wziąć udział w naborze należy przejść przez wskazane procedury:

 • Przed przystąpieniem do aukcji wystąpić do Prezesa URE o wydanie decyzji o dopuszczeniu do udziału w naborze. Wniosek podlega ocenia formalnej, a decyzja zostaje wydana w ciągu 30 dni.
 • Uiścić wymaganą kaucję (wysokość: 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej), jednak nie więcej niż 3 mln zł, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowe.
 • Po uzyskaniu decyzji o dopuszczeniu do udziału w naborze i w okresie ważności tej decyzji złożyć ofertę, która „wygra” w naborze.
 • Nie można rozpocząć prac dotyczących budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji wcześniej niż po dniu wygrania naboru.
 • W trakcie budowy albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji należy zainstalować wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce po jej wybudowaniu lub znacznej modernizacji.
 • Wytworzyć po raz pierwszy energię elektryczną w jednostce kogeneracji, zależnie od rodzaju wykorzystywanego paliwa, odpowiednio w terminie 48 lub 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru.
 • Ciepło użytkowe wytworzone w jednostce kogeneracji musi być wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej.

Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 90 dni przed dniem jego rozpoczęcia. Nabór ogłaszany jest co najmniej raz w roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną wynosi więcej niż 0.

Wysokość premii kogeneracyjnej:
W 2021 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh.

Premia kogeneracyjna, kogeneracyjna indywidualna oraz gwarantowana to instrumenty, którymi posługują się rządzący w celu zachęcenia przedsiębiorców do wytwarzania i wprowadzania do sieci energii elektrycznej i ciepła pochodzących z kogeneracji. Każda premia skierowana jest do różnych zakładów, ze względu na ich wielkość, poziom zmodernizowania, wielkości zainstalowanej mocy. Premie przyznawane są w trybie naboru lub aukcji, a ich wysokość jest rokrocznie określana rozporządzeniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kogeneracji i możliwości wdrożenia jej w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą i znajdą najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojego przedsiębiorstwa.

PREMIA KOGENERACYJNA I GWARANTOWANA – TABELA ZBIORCZA

Kogo dotyczy?
Wysokość premii dla nowych instalacji
Jakie branże i firmy korzystają z tej premii?
Premia kogeneracyjna
Jednostki nowe i znacznie zmodernizowane o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Wartość referencyjna (której nie może przekroczyć oferta złożona na aukcji) wynosi 160,70 zł/MWh dla kogeneracji opalanej paliwami gazowymi w odniesieniu do nowych jednostek.
 • średnie zakłady produkcyjne (np.: mleczarskie, mięsne, budowlane)
 • mniejsi wytwórcy ciepła systemowego
Premia gwarantowana
Małe jednostki kogeneracji – wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW.
Wyjątek: istniejące lub zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW (w tym przypadku musi być ona opalana metanem ujmowanym w kopalniach).
 1. Nowej małe jednostki kogeneracji oraz zmodernizowane małe jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi – 148,49 zł/MWh.
 2. Zmodernizowana jednostka kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej paliwami gazowymi – 160,70 zł/MWh.
 3. Istniejąca jednostka kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej paliwami gazowymi – 28,78 zł/MWh
 4. Istniejąca mała jednostka kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi 32,76 zł/MWh.
 • małe zakłady (mięsne, mleczarskie)
 • małe suszarnie plonów oraz szklarnie.
Premia kogeneracyjna indywidualna
Nowe i znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracji o mocy ponad 50 MW Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh.
 • elektroenergetyka zawodowa

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Nowe stawki premii wspierających kogenerację w 2022 r.

Kogeneracja – co to jest i jak otrzymać dopłaty?

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki kogeneracji

Dlaczego warto postawić na kogenerację?