Polityka prywatności mediów społecznościowych

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów prowadzonych za pomocą mediów społecznościowych.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób w jaki DUON Dystrybucja Sp. z o. o. postępuje z danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem następujących portali społecznościowych:
• LinkedIn
• YouTube
W przypadku przetwarzania Danych osobowych na innych stronach internetowych przez DUON Dystrybucja Sp. z o. o. niż portale społecznościowe zastosowanie ma polityka prywatności tych stron internetowych, każdorazowo dostępna na danej stronie www.

1. Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych użytkowników jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o.
w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15.
Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:
• możesz zadzwonić: +48 61 102 72 22
• napisać e-maila: dystrybucja@duon.pl
• wysłać list na adres: Wysogotowo (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15.
Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?
Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres odo@gge.com.pl,
w każdym temacie który dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych DUON Dystrybucja Sp. z o. o. będzie przetwarzał:
• imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz
• dane, do których uzyskaliśmy dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika
w zależności od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, dane demograficzne, wizerunek, zdjęcia, filmy, sieci społecznościowe i powiązania, oraz
• inne dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach.
Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.
Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane w sposób nienależny od Nas przez podmiot prowadzący dany serwis społecznościowy na których umieszczone są Nasze Portale społecznościowe. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się
z właściwą polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać tu:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

3. W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Przetwarzamy przede wszystkim:
a) w celu właściwego zarządzania profilem w tym publikowania informacji o usługach
i produktach na portalach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w celu udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi kierowane do Nas za pośrednictwem portali społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czasu spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem przez Użytkowników z portali społecznościowymi – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.
a) zarządzania profilem – do zakończenia celu ich przetwarzania (usunięcia profilu),
b) udzielenia odpowiedzi – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania i/lub przez okres wykorzystania tych danych do marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych,
c) statystyki – przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszego portalu, czy idziemy właściwą drogą,
d) obrona lub dochodzenie roszczeń – jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia tego celu.

6. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nie, Nasze serwisy społecznościowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia.

7. Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:
• w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. operatorzy telekomunikacyjni,
• w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza DUON Dystrybucja Sp. z o. o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
– dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
– egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
– monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;
– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa,
• lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
• lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji możemy w określonych przypadkach, w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.
Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Jednakże ze względu na niezależny od Nas udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych właściciela danego medium społecznościowego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dlatego tak ważne jest abyś dokładnie zapoznał się z polityką prywatności danego medium społecznościowego.
Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.
Masz prawo:
• żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
• do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
• do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
• do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
• do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się
z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.
Formy wnoszenia wniosków:
• droga mailową, wysyłając maila na adres: odo@gge.com.pl;
• korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem https://duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych/;
• lub zwracając się do nas pisemnie na adres: DUON Dystrybucja Sp. z o. o., Wysogotowo (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15 (z dopiskiem ochrona danych osobowych).
Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

9. Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

10. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Czym są portale społecznościowe?
Portale społecznościowe oznaczają strony internetowe wskazane przez DUON Dystrybucja Sp. z o. o.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich serwisów społecznościowych, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków,
w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:
• stosujemy szyfrowanie SSL;
• kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
• dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
• a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?
Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?
Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

11. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@gge.com.pl.
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie DUON Dystrybucja Sp. z o. o., Wysogotowo (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
• DUON Dystrybucja Sp. z o.o., Wysogotowo (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15,
• tel.: +48 61 102 72 22