Obowiązek informacyjny wobec osób znajdujących się na terenie monitorowanym

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych osób znajdujących się na terenie monitorowanym jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: duon@duon.pl
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: odo@gge.com.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 3 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu przetwarzania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Spółki wyłącznie
  w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein iIslandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony istosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • wizerunek osoby,
 • cechy fizyczne,
 • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Spółka gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.

Jednak, jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • prawo dostępu wyłącznie do swoich danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
 • prawo do skargi do urzędu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie internetowej www.duon.pl