Obowiązek informacyjny wobec osób znajdujących się na terenie monitorowanym

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych osób znajdujących się na terenie monitorowanym jest DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Z Administratorem można skontaktować się:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: duon@duon.pl
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: odo@duon.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych przez system monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 3 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu przetwarzania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Spółki wyłącznie
  w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Panią/Pana.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • wizerunek osoby,
 • cechy fizyczne,
 • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Spółka gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.

Jednak, jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • prawo dostępu wyłącznie do swoich danych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
 • prawo do skargi do urzędu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie internetowej www.duon.pl