Informacje

Tu znajdziesz informacje m. in. o prawach odbiorcy i konsumenta.

Prawa odbiorcy i konsumenta

 1. Reklamację faktury lub skargę Odbiorca powinien zgłosić do Sprzedawcy w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu faktury. 
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację faktury lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli Odbiorca zażąda laboratoryjnego zbadania układu pomiarowego lub jakości Paliwa gazowego, termin rozpatrzenia reklamacji zostanie przedłużony o czas potrzebny do wykonania badania laboratoryjnego. 
 3. Złożenie reklamacji lub skargi nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności, w odniesieniu do kwoty, która nie jest sporna. W przypadku opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez Odbiorcę w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej płatności, odsetki ustawowe za przekroczenie terminu płatności będą naliczane jedynie w zakresie, w jakim reklamacja okaże się niezasadna. 
 4. W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie. 
 5. W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę parametrów jakościowych Paliwa gazowego, Sprzedawca zobowiązany jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie. 
 6. Odbiorca posiadający status „odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym” uprawniony jest do zwrócenia się do Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a Prawa energetycznego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikającego z Umowy sporu między Sprzedawcą a Odbiorcą, w tym sporu dotyczącego złożonej przez Odbiorcę reklamacji dotyczącej dostarczania Paliwa gazowego. 
 7. Odbiorca uprawniony jest do zwrócenia się do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, dokonanego przez Sprzedawcę. 
 8. W zakresie pozostałych spraw związanych z realizacją Umowy Odbiorca jest uprawniony do wniesienia powództwa do właściwego sądu powszechnego. 

 

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych  https://bip.ure.gov.pl/bip/zbior-praw-konsumenta/3819,Zbior-praw-konsumenta-paliw-gazowych-stan-na-26-kwietnia-2019-r.html 

Ochrona odbiorców paliw gazowych

 1. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych rozszerza katalog podmiotów, które na mocy ustawy zostają uprawnione do korzystania z ochrony taryfowej.  Podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej zobowiązane są do złożenia jednego z poniższych oświadczeń. 

   

  Przy wypełnianiu oświadczenia prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na: 

  • w tabeli podsumowującej należy wskazać w odpowiednich częściach procentowe zużycie paliwa gazowego 
  • Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, który składa oświadczenie 

   

  Sposób składania oświadczeń 

  Oświadczenie prosimy składać w oryginale do siedziby spółki DUON Dystrybucja sp. z o.o. ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo lub w najbliższym Biurze Obsługi Technicznej (lista BOT dostępna tutaj). 

   

  Pełna treść ustawy znajduję się pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf  

  Pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy przygotowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu-w-pytaniach-i-odpowiedziach 

    

   Rządowa Tarcza Inflacyjna 

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej

 1. Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. środkami poprawy efektywności energetycznej są:
  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Zużycie kwartalne

Przeciętne zużycie paliw gazowych przez odbiorców o mocy zamówionej nie większej niż 110kWh/h, wyrażone w kWh
  grupa taryfowa 1 grupa taryfowa 2  
IQ 1 329 8 585  
IIQ 519 2 388  
IIIQ 391 1 109  
IVQ 1 017 5 941  

Ceny ciepła z rekompensatą

Zgodnie z Art. 59 ust 1. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej „Ustawa”) informujemy o średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą, jaka będzie stosowana w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Ceny i stawki sprzedaży ciepła obowiązujące w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Ceny i stawki sprzedaży ciepła obowiązujące w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.