Informacje i dokumenty

Koncesje:

  • Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
  • Koncesja na dystrybucję paliw gazowych
  • Koncesja na obrót paliwami gazowymi
  • Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego
  • Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą

Informujemy, ze w dniu 08.02.2017 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony “Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; grudzień 2017”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.
Poniżej umieszczona została do pobrania decyzja Prezesa URE oraz część I przedmiotowego planu

Decyzja Prezesa URE

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego; listopad 2020

Wzór identyfikatora pracownika Biura Obsługi Technicznej:

DUON Dystrybucja sp. z o.o. nie otrzymała żadnego wniosku o wpis na listę sprzedawców rezerwowych, prowadzoną w trybie określonym w art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.).

Z uwagi na brak sprzedawców rezerwowych funkcjonujących na sieciach DUON Dystrybucja sp. z o.o., w sytuacji zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, dostawy tych paliw zostaną zapewnione przez sprzedawcę z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne DUON Dystrybucja sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu na należących do niej sieciach dystrybucyjnych.

Zgodnie z art. 62c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Podaj stan licznika

Podaj stan licznika

Aktualne notowania

Lorem ipsum dolor sit amer 999 €/kg
Lorem ipsum dolor sit amer 999 €/kg
Lorem ipsum dolor sit amer 999 €/kg

Historia zmiany stawek

Gaz sieciowy

IRiESD

DUON Dystrybucja sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. wprowadzona zostaje do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej DUON Dystrybucja sp. z o.o., są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część umów kompleksowych wiążących odbiorców z DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Dowiedz się więcej

Zmiana sprzedawcy

1

Odbiorca przyłączony do systemu dystrybucyjnego OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Zmiana sprzedawcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2

W celu zmiany sprzedawcy odbiorca wypowiada w całości lub w części umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy.
W przypadku, gdy odbiorca odbiera paliwo gazowe na podstawie umowy kompleksowej zawartej z OSD, warunkiem zmiany sprzedawcy jest skuteczne wypowiedzenie całości lub części tej umowy kompleksowej i zrealizowanie przez odbiorcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy względem OSD.

3

Warunkiem zmiany sprzedawcy jest istnienie technicznych warunków świadczenia usług dystrybucji przez OSD, w szczególności określonych w pkt 11.3 IRESD.

4

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego. Warunkiem skuteczności zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez nowego sprzedawcę umowy dystrybucji z OSD i uzyskanie przez niego statusu ZUD, a także zawarcie przez nowego sprzedawcę z OSD umowy wykonawczej w zakresie umożliwiającym dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy. Zawarcie umowy wykonawczej powinno nastąpić najpóźniej z dniem zmiany sprzedawcy. Warunek ten nie jest konieczny do spełnienia jedynie w przypadku, gdy w ramach procedury zmiany sprzedawcy odbiorca zawrze umowę kompleksową i będzie nabywał paliwo gazowe od OSD.

5

Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla nowego sprzedawcy następuje najwcześniej od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. 

6

Z dniem zmiany sprzedawcy moc umowna przysługująca w punktach wyjścia do odbiorcy dotychczasowemu sprzedawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji procedury zmiany sprzedawcy przysługuje nowemu sprzedawcy lub odbiorcy. Jeżeli możliwa jest zmiana sprzedawcy bez zmniejszenia mocy umownych przysługujących dotychczasowemu sprzedawcy, może on zachować tą moc umowną.

7

OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z odbiorcą.

8

Odczytu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego. Dane niezbędne do rozliczeń, OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.