Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych do celów prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych w formie mailingu

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych do celów prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych w formie mailingu.

Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DUON Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, adres: 62-081 Przeźmierowo ul. Batorowska 15 nr KRS0000734483, NIP7792130301, REGON: 639803477

Możecie się Państwo skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres odo@duon.pl lub tradycyjnie przesyłając korespondencję na adres Administratora.

Podstawa i cel przetwarzania 

Państwa dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko oraz nazwa i adres podmiotu (jeśli dotyczy) będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. 

Mają Państwo prawo do zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym powyżej celu. Prawo to można zrealizować poprzez kliknięcie w link udostępniony w treści maila: wypisz się z listy mailingowej.

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w wyniku prowadzonej kampanii dojdzie do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami lub powstania innych relacji np. w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń. W tych sytuacjach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia nowego celu ich przetwarzania.  

Źródło danych 

Informujemy, że Państwa dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie lub pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas odbytych spotkań biznesowych. 

Odbiorcy danych 

Możemy przekazać Państwa dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych, świadczenia usług IT lub gdy udostępnienie danych będzie niezbędne do dążenie spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów lub procesów prawnych oraz żądań instytucji państwowych lub gdy udostępnienie danych na rzecz odbiorcy tych danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą.

Uprawnienia 

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możecie Państwo wnieść w treści odpowiedzi na kierowaną korespondencję lub przez udostępniony na stronie www.duon.pl formularz lub kierując treść na skrzynkę kontaktową do Inspektora Ochrony Danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.