Obowiązek informacyjny dla osób reprezentujących dostawcę usług/produktów w związku z przesłaną ofertą handlową

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłaną ofertą handlową, w zależności od podmiotu, do którego skierowana jest oferta, jest:

 • DUON Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.
 • DUON Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów.
 • DUON Energy Services sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.

Dane kontaktowe do Administratora:

 • DUON Dystrybucja Sp. z o.o.
  • adres e-mail: duon@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 • DUON Logistyka Sp. z o.o.
  • adres e-mail: logistyka@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Logistyka Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 • DUON Energy Services Sp. z o.o.
  • adres e-mail: biuro.services@duon.pl
  • adres korespondencyjny: DUON Energy Services Sp. z o. o., ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: odo@gge.com.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres DUON Dystrybucja Sp. z o. o.
ul. Batorowska 15, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe mogą zostać uzupełnione ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z

 • rejestr przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • rejestr przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wywiadowni gospodarczych.

Cele, rodzaj danych i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania:
Podjęcie działań związanych z rozpoznaniem rynku potencjalnych dostawców usług/produktów imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i adres Wykonawcy, dane kontaktowe (numer telefonu / adres e-mail) prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Osoba wskazana do kontaktu przez Wykonawcę
nazwa podmiotu, dane rejestrowe, dane osoby reprezentującej podmiot (imię i nazwisko, stanowisko) Potencjalny Wykonawca –osoba reprezentująca Wykonawcę

 

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Cel przetwarzania Obowiązek czy dobrowolność
Podjęcie działań związanych z rozpoznaniem rynku potencjalnych dostawców usług/produktów podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rzetelnej oceny dostawcy usług/produktów

niepodanie wskazanych danych może skutkować odrzuceniem złożonej oferty handlowej

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Czas przetwarzania
podjęcie działań związanych z rozpoznaniem rynku potencjalnych dostawców usług/produktów w tym również utrzymania relacji biznesowych z potencjalnymi dostawcami usługi/produktów na rzecz DUON Dystrybucja Sp. z o.o. do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie danych, jednak nie dłużej niż3 lata od złożenia oferty/prezentacji
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami przez okres trwania roszczenia lub czasu jego przedawnienia na podstawie przepisów prawa

 

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom trzecim, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • udostępnianie danych dotyczy spółek powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej, do której Administrator należy. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w ramach Grupy Kapitałowej zaliczamy: DUON Dystrybucja Sp. z o.o. / DUON Logistyka Sp. z o.o. / GGE Sp. z o.o. / Elgas Energy Sp. z o.o. / Termico Sp. z o.o. – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w zakresie optymalizacji współpracy w ramach grupy,
 • udostępnienie danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą,
 • udostępnienie danych wynika z przepisów prawnych, w związku z:
  • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im,
 • udostępnienie danych wynika z usług zleconym podmiotom trzecim w zakresie:
  • świadczenia usług prawnych,
  • świadczenia usług windykacyjnych,
  • świadczenia usług kurierskich lub pocztowych,
  • świadczenia usług badania satysfakcji klienta,
  • świadczenia usług obsługi klienta,
  • świadczenia usług wywiadowni gospodarczych,
  • świadczenia usług IT,
  • świadczenia usług utrzymania infrastruktury IT.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Cel przetwarzania Przysługujące prawa
podjęcie działań związanych z rozpoznaniem rynku potencjalnych Dostawców usług/produktów · prawo dostępu do danych

· prawo sprzeciwu

· prawo do usunięcia

· prawo do sprostowania danych

· prawo do ograniczenia przetwarzania

· prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.

 

Jak możesz zrealizować określone powyżej prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jak możesz złożyć skargę lub uzyskać dodatkowe informacje?

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tej kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@gge.com.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.