Polityka prywatności ochrony danych osobowych

I. PREAMBUŁA

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

II. informacje OGÓLNE

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą mieć różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywane, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator Danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć Nasz interes oraz potencjalny wpływ procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające
z przepisów.

Oświadczamy, że jako Administrator Danych nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu
o Nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

III. INFORMCJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZCYZNYCH, KTÓYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator Danych

Spełniając Nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.duon.biz jest DUON Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo), przy ul. Batorowskej 15 w rozumieniu ustawy z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam informację na adres e-mail duon@duon.biz.

Chronimy Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy osobę zajmująca się ochroną danych osobowych (Korporacyjny Inspektor Ochrony Danych) dla Naszej Grupy Kapitałowej, z którym macie Państwo prawo się skontaktować e-mailowo odo@gge.com.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych.

Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczy:

osób fizycznych (klientów lub potencjalnych klientów) kontaktujących się (formularz kontaktowy, formularz zamówienia kontaktu) w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy;

osób fizycznych (użytkowników strony) korzystających z informacji o spółce, usługach/produktach udostępnionych na stronie www.

osób fizycznych (klientów spółki, użytkowników) subskrybujących bezpłatny newsletter.

IV. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystające z usług świadczonych poprzez stronę drogą elektroniczną (np. konkursy organizowane poprzez stronę www lub wysyłka newslettera), zawsze mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W założeniu Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynika
z niezbędnego minimum związanego z konicznością świadczenia na rzecz użytkownika usług
w przypadkach:

dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika,

analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www,

analizowania statystyki odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie
i urządzeniu z którego nastąpiło połączenie),

działań podejmowanych przez Nas na Twoją rzecz. Przykładowo, jeżeli Chcesz zadać Nam pytanie możesz zostać poproszony o podanie określonego zakresu danych osobowych

subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów.

1. Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies (polityka plików cookies), które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.

w celu umożliwienia Tobie nawiązania z Nami kontaktu (poprzez formularz kontaktowy) oraz udzielenie Tobie rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości. Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy), a przede wszystkim minimalny
w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, rozumianym jako:

przedstawienie Tobie oferty handlowej w przypadku zapytania o przedstawienie oferty,

rozpatrzenie reklamacji, w przypadku jej złożenia,

innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości.

w celu zamówienia kontaktu ze strony przedstawiciela handlowego.

2. Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:

Zarządzania stroną www, w zakresie

Adresu IP;

Danych urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;

Danych demograficznych.

3. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP dane użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług/produktów online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane

jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Naszej strony lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w Naszej stronie,

profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do www. preferencji.

5. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza DUON Dystrybucja sp. z o.o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

Udostępniania danych spółkom powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej, do której spółka DUON Dystrybucja sp. z o.o. należy. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki prywatności
w ramach Grupy Kapitałowej zaliczamy:

GGE sp. z o.o.

GGE Polska Gaz sp. z o.o.

Duon Praszka sp. z o.o.

PGS sp. z o.o.

Duon Dystrybucja sp. z o.o.

Elgas Energy sp. z o.o.

Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o.

Idea98 sp. z o.o.

Termico sp. z o.o.

Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Grupy Kapitałowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza DUON Dystrybucja sp. z o.o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione
w związku z:

dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.

egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.

wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.duon.biz oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

6. Zmiana celu przetwarzania

Nie przewidujemy, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli zmieni się cel przetwarzania Twoich danych to poinformujemy Cię o takiej sytuacji, abyś miał świadomość
i mógł skorzystać z przysługujących Tobie praw.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka:

konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:

zarządzanie stroną www,

wymianą informacji o użytkownika pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej

dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz

zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.

VI. Czas Przetwarzania

Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www. Czas ten określiliśmy:

w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania Danych osobowych Użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, firma zachowa Dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;

w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

VII. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: Polityka plików cookies

VIII. TWOJE PRAWA

Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: odo@gge.com.pl.

Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: odo@gge.com.pl.

Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: odo@gge.com.pl.

Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: odo@gge.com.pl.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: odo@gge.com.pl.

Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

IX. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu DUON Dystrybucja sp. z o.o.. W szczególności:

stosujemy szyfrowanie SSL;

kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;

dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,

a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
z zakończeniem współpracy.

X. Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@gge.com.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie GGE sp. z o.o. w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8, 62-081 Przeźmierowo, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

DUON Dystrybucja sp. z o.o.

ul. Batorowska 15, Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo

tel.: +48 61 664 18 50

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018

Rejestr zmian.
……………………………………….
……………………………………….