Informacje i dokumenty

Cena referencyjna gazu (CRG) – średnioważona cena zakupu paliwa gazowego przez DUON, wyznaczona odrębnie dla każdego rodzaju paliwa gazowego dostarczonego przez Sprzedawcę i opublikowana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym cena ta będzie miała zastosowanie. 

CRG jest stosowana zgodnie z postanowieniami Taryfy OSD jako cena będąca podstawą rozliczeń z tytułu: 

1

Niezbilansowania

2

Nielegalnego i niezgodnego z umową poboru paliwa gazowego

3

Niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych

Plan ograniczeń

Decyzją Prezesa URE z dnia 23.01.2024r. został zatwierdzony „Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu. 

Poniżej umieszczona została decyzja Prezesa URE oraz plan wprowadzenia ograniczeń. 

Koncesje: 

  • Koncesja na obrót paliwami ciekłymi 
  • Koncesja na dystrybucję paliw gazowych 
  • Koncesja na obrót paliwami gazowymi 
  • Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego 
  • Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicy 

Identyfikator Obsługi Technicznej 

Wzór identyfikatora pracownika Biura Obsługi Technicznej