Taryfa

Decyzją Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2023 r. zatwierdzona została Taryfa dla Paliw gazowych nr 17 (Taryfa). Taryfa zostaje wprowadzono do stosowania od dnia 22 grudnia 2023 r. Taryfa stanowi integralną część umów przyłączeniowych, kompleksowych oraz dystrybucyjnych zawieranych z DUON. 

Taryfa jest stosowana do prowadzenia rozliczeń w zakresie: 

Sprzedaży paliw gazowych odbiorcom w gospodarstwach domowych

Dystrybucji paliw gazowych odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej DUON.

Taryfa zawiera: 

1

Grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania do tych grup

2

Ceny paliw gazowych i stawki opłat abonamentowych

3

Stawki opłat dystrybucyjnych

4

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

5

Bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych

6

Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców

7

Sposób ustalenia opłat za przekroczenia mocy umownej, nielegalny pobór paliw gazowych, niedostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń

8

Bonifikaty za z tytułu wprowadzenia ograniczeń lub przerw w dostarczaniu paliw gazowych

9

Stawki opłat za wstrzymanie dostarczania paliw gazowych w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw gazowych oraz zaleganiem z zapłata za świadczoną usługi , co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności

10

Stawki opłat za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie

11

Zasady rozliczeń za świadczenie usług dystrybucji na podstawie umów krótkoterminowych