Zmiana sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustaw. Zgodnie zapisami IRiESD DUON publikuje Procedurę Zmiany Sprzedawcy.

1

W celu zmiany sprzedawcy Odbiorca wypowiada w całości lub części umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Klienta z uiszczenia wszystkich należności za świadczone usługi oraz z pokrycia kosztów i odszkodowań przewidzianych w dotychczasowej umowie.

Aktualna lista sprzedawców paliw gazowych.

2

Warunkiem zmiany sprzedawcy jest istnienie technicznych warunków świadczenia usług dystrybucji przez OSD, a także bak przesłanych stanowiących podstawę odmowy akceptacji Zmówienia, o których mowa w IRiESD.

3

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową. Warunkiem skuteczności zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez nowego sprzedawcy Umowy dystrybucji z OSD i uzyskanie przez niego statusu ZUD, a także złożenia Zamówienia oraz akceptacji tego Zamówienia przez OSD.

4

ZUD składający Zamówienie jest zobowiązany do dołączenia do niego pełnomocnictwa odbiorcy końcowego do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz oświadczenia odbiorcy końcowego o skutecznym wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu sprzedawcy. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę do wstrzymania przez OSD procedury zmiany sprzedawcy.

5

OSD rozpatruje Zamówienie w trybie określonym w pkt 14 IRiESD.

6

Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla nowego sprzedawcy następuje najwcześniej od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

7

Z dniem zmiany sprzedawcy moc umowna przysługująca w punkcie wyjścia do odbiorcy dotychczasowemu sprzedawcy w zakresie niezbędnym dla realizacji procedury zmiany sprzedawcy przysługuje nowemu sprzedawcy lub odbiorcy.

8

OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z odbiorcą.