Zasady Składania Wniosków Dotyczycących Danych Osobowych

Zasady składania wniosków:

 1. Możesz złożyć wniosek w każdej chwili w formie:
  • korzystając z udostępnionego formularza pod linkiem: https://duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych/
  • droga mailową, wysyłając email na adres: odo@gge.com.pl lub
  • zwracając się do nas pisemnie na adres: DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Batorowska 15, lub
 2. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności złożonego wniosku.
 3. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania (np. określenie z jakiego prawa chcesz skorzystać).
 4. Wniosek rozpatrywany jest:
  • w ciągu 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi możemy wydłużyć o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy wnioskującego,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z wnioskiem, poinformujemy niezwłocznie – najpóźniej w przeciągu miesiąca od otrzymania wnioskiem, listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.
 6. Odpowiedzi udzielamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądałeś we wniosku przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 7. W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Ciebie jako osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się z prośbą
  o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.
 8. Zasady pobierania opłat
  1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.
  2. Jednakże, jeśli wykażemy, że Twoje żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
   • naliczyć opłatę do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub
   • odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.
  3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Formularz wniosków dotyczących danych osobowych