Obowiązek informacyjny dla osób zarejestrowanych przez system nagrywania rozmów telefonicznych

 

1.Administratorem danych osobowych jest DUON Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo koło Poznania. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@duon.pl

2. Dane osobowe, przetwarzane są na potrzeby:

a) zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników spółki,

b) zabezpieczenie interesu prawnego spółki jak i rozmówcy, na wypadek konieczności wykazania faktów w prowadzonych postępowania wewnętrznych, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby procesu sądowego,

co stanowi podstawę prawną przetwarzania wynikająca z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, datę i godzinę rozmowy oraz inne dane przekazane w trakcie trwania rozmowy.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora,
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • droga mailową, wysyłając wiadomość na adres: odo@duon.pl
 • korzystając z udostępnionego formularza, znajdującego się pod linkiem https://www.duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych/
 • lub zwracając się do nas pisemnie na adres Administratora z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.:

  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (podmiot przetwarzający), np. audytorzy, dostawcy usług IT,
  • organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

7. Dane osobowe przetwarzane z systemu nagrywania rozmów telefonicznych, przetwarzane są przez okres 90 dni. Wskazany czas przetwarzania danych nie dotyczy sytuacji, gdy dane te mogą lub stanowią dowód w postępowaniu w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń.

8. Administrator danych osobowych informuje, że, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem (profilowane).

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tej kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@duon.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.