smartESCO

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) to kompleksowe podejście w zakresie realizacji usług energetycznych, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Zakłada, że zapłata za podjęte działania pokrywana jest z gwarantowanych oszczędności, które będą wygenerowane w Twoim przedsiębiorstwie.

W zakresie usług smartESCO są również dodatkowe rozwiązania oparte na nowoczesnej technologii. Wśród nich znajdują się alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej czy skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

W ramach smartESCO otrzymują Państwo możliwość skorzystania z najbardziej korzystnych warunków współpracy z DUON:
 • gwarancję uzyskania oszczędności wynikających ze wzrostu sprawności wytwarzania energii użytecznej w odniesieniu do energii w paliwie
 • realizację inwestycji bez nakładów finansowych – rozliczacie się Państwo z rzeczywiście wygenerowanych oszczędności
 • zapewnienie kompleksowej usługi energetycznej, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-energetycznej, serwisu i monitoringu procesów
 • możliwość przeniesienia odpowiedzialności za produkcję energii na DUON, np. poprzez outsourcing kotłowni
Oferta tworzona jest z myślą o Państwa indywidualnych potrzebach i zawsze uwzględnia:
 • bieżące i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa (produkcyjne, bezpieczeństwa energetycznego, utrzymania ciągłości działania, biurowe, grzewcze)
 • aktualny stan infrastruktury kotłowni oraz możliwe i planowane modernizacje
 • warunki środowiskowe przedsiębiorstwa
 • cele – zarówno energetyczne, jak i biznesowe

smartESCO nie wymaga wkładu własnego.

Efektywność
energetyczna

Efektywność energetyczna i kompleksowe podejście DUON do Państwa procesów energetycznych pozwala podjąć współpracę na ekonomicznie uzasadniony okres oraz uwzględnia takie aspekty, jak:

 • optymalizacja rozwiązań kotłowni w celu uzyskania efektywności energetycznej dla zapewnienia korzyści finansowych
 • dostawa i zapewnienie optymalnych paliw do procesów produkcyjnych
 • dostosowanie formuły współpracy do Państwa wygody i potrzeb wraz z outsourcingiem energetycznym
 • opcje wyboru monitorowania procesów energetycznych wraz z nadzorem nad procesami
smartESCO - efektywność energetyczna
outsourcing energetyczny

Outsourcing
energetyczny

Outsourcing energetyczny polega na doradztwie energetycznym, realizacji inwestycji, eksploatacji obiektu, zarządzaniu majątkiem i dostawie produktów energetycznych, niezbędnych do osiągnięcia wymiernych oszczędności w Państwa przedsiębiorstwie.

Korzyści wynikające z outsourcingu DUON:

 • możliwość skupienia się na prowadzeniu Państwa głównego biznesu
 • możliwość odzyskania środków finansowych zamrożonych w części energetycznej
 • przeznaczenie wygenerowanych oszczędności na rozwój części produkcyjnej
 • optymalizacja kosztów obsługi
 • poprawa rentowności i efektywności procesów
 • podniesienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
 • ograniczenie kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkoleń
 • niskie koszty zarządzania kontraktem
 • dostęp do szerokiego grona ekspertów z zakresu energetyki

Wynajem

Umożliwiamy wygodne dla klienta modele współpracy. Jednym z nich jest dzierżawa instalacji i dostawa energii produkcyjnej oraz ciepła celem obniżenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. W tym modelu koszt modernizacji lub przebudowy może być finansowany przez DUON.

smartESCO wynajem
smartESCO - analizy energetyczne

Analizy
energetyczne

Przeprowadzenie analizy energetycznej w ramach smartESCO pozwala na poznanie realnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów.

W ramach świadczonych usług, proponujemy Państwu przeprowadzenie analizy instalacji, zakładu i urządzeń. Zebrane informacje pokażą pełen obraz wszystkich parametrów energetycznych w zakresie energii elektrycznej, gazu, pary technologicznej i ciepła czy innych nośników energii.

Badając różne formy zużycia energii, możemy ocenić poziom wydajności instalacji, a następnie przygotować optymalne rozwiązanie w zakresie technologii wytwarzania energii oraz jego techniczno-ekonomiczną analizę.

smartESCO ma na celu wsparcie zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw.